Hírek

Hello Siófok nyereményjáték szabályzat 2020.05.05-15.

A Hello Siófok Facebook oldalon indított kérdőívvel összefüggő nyereményjáték szabályzata
(2020.05.05-2020.05.15.)

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület (Cg.: 00 18 760527, adószám: 18760527-2-14) 8600 Siófok, Fő tér 11. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/hellosiofok Facebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2020.05.05. 20:00 – 2020.05.15. 24:00
Sorsolás: 2020.05.18. 17:00 óráig
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Hello Siófok Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (NYERJ UTAZÁST SIÓFOKRA Töltsd ki az alábbi rövid kérdőívet, melyben az idei utazással kapcsolatos terveidről teszünk fel néhány kérdést! Célunk, hogy Siófok az idei évben a kialakult helyzet ellenére is a lehető legtöbb élményt tudja nyújtani nektek, és a városunkban töltött pihenést, amennyire csak lehet, biztonságos körülmények között élvezhessétek! Már nagyon várunk benneteket, segítsetek nekünk válaszaitokkal! A kérdőív kitöltői között a Hotel Azúr**** felajánlását, egy 2 főre és 2 éjszakára szóló utalványt sorsolunk ki! Köszönjük, hogy kitöltitek, és egy megosztással is segítitek munkánkat! #hellosiofok #ittkezdodikabalaton #siofokvisszavar https://www.surveymonkey.com/r/utazas2020siofok).

A játék végén a linken található kérdőív kitöltői közül kisorsolásra kerül 1 szerencsés nyertes.

3. Kik vehetnek részt a játékban?


• Aki a Hello Siófok Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint jár el (a továbbiakban: Játékos).
• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
• Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
• A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Nyeremények

A játék végén 1 db nyertest hirdetünk.
Nyeremény:

1 db 2 főre, 2 éjszakára szóló szálláshely utalvány a siófoki Hotel Azúrba

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nevét a Hello Siófok Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. 1 db nyertest hirdetünk.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

5. Nyertesek értesítése

A nyertessel a megadott e-mail címre küldött üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mail üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbíthatja.

A játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A játékos bármikor kérhet hozzáférést személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, felhasználásának korlátozását vagy tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A játék időtartama alatt a hozzájárulás visszavonása a játéktól való visszalépést jelenti.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.
Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérés ill. panasz esetén forduljon a Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen: info@hellosiofok.hu

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ hozzájárulását adja ahhoz,hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

További hírek; fontos információk

2021-ben visszatér az ősz egyik legnagyobb balatoni gasztrorendezvénye, a siófoki Halfesztivál!
A gasztroélmények mellett koncertek, kalandos gyermekprogramok és minőségi kézműves termékek várnak a család minden tagjára!

Az, hogy megéri-e a pénzünket egy bármilyen típusú ingatlanba fektetni, sok tényezőtől függ. Mivel Siófok egy népszerű üdülőhely, így az adottságai alapján mindig vonzó lehet a befektetők számára. A

A vendéglátás és szabadidő ágazatban működő vállalkozások mellett a szálláshely-szolgáltatók és az utazásszervezők is mentesülnek január végéig a munkáltatói adóterhek megfizetése alól, de ezt igényelni kell.

Már Siófok város utcáit járva a Mikulás és segítője. Figyeljétek Ti is a fehér színű autókat, Integess a Mikulásnak felirattal.